Drepturile și obligațiile studentului

Aici poți afla ce drepturi și obligații au studenții conform cu „Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea Politehnica Timișoara”.

Prezentul cod cuprinde drepturile și obligațiile studenților înmatriculați în cadrul Universității Politehnica Timișoara (UPT) , precum și statutul studenților reprezentanți în structurile de conducere ale universității și statutul asociațiilor studențești.

Acest document a fost elaborat de către structurile studențești membre ale Convenției Organizațiilor Studențești din Politehnica Timișoara (COSPol) și Comisia de Probleme Studențești a Senatului UPT în urma consultării cu studenții UPT.

Drepturile studentului

(1) Dreptul de a beneficia de gratuitatea studiilor universitare de licență, master și doctorat în limita locurilor bugetate disponibile și a reglementărilor din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cazul cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum și în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) și (6);

(2) Dreptul la libera exprimare a opiniilor;

(3) Dreptul la protecția datelor personale conform legislației în vigoare;

(4) Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau transmise la adresele oficiale de e‐mail ale universității și de a primi răspuns în scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri în termen de 30 de zile, în condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare;

(5) Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese‐verbale și alte documente ale instituției la care studiază, în condițiile legislației în vigoare. Toate documentele de interes pentru studenți trebuie să fie disponibile pe site‐ul universității, precum și pe site‐urile tuturor facultăților;

(6) Dreptul de a beneficia de eliberarea gratuită a actelor de studii și a celor care atestă statutul de student inclusiv situația școlară/foaia matricolă, a diplomelor de licență, inginer, urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă, adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă.

(7) Dreptul de a beneficia de un „Ghid al studentului”, în format electronic, și opțional și în format tipărit. Ghidul trebuie să cuprindă informații referitoare la: a) Drepturile și obligațiile studenților; b) Disciplinele din planul de învățământ; c) Acumularea creditelor ECVET/ECTS și alegerea disciplinelor opționale; d) Serviciile puse la dispoziție de universitate; e) Procedurile de evaluare; f) Cuantumul taxelor; g) Baza materială a universității și a facultății; h) Informații despre asociațiile studențești legal constituite; i) Modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare; j) Alte facilități și subvenții acordate.

(8) Dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu precum și alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta UPT. În acest sens, UPT va transmite spre informarea studenților aceste date reprezentanților acestora și asociațiilor studențești înaintea ședințelor de Senat și de adoptare a lor și ori de câte ori se propune modificarea lor;

(9) Dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și cuantumul fiecărei taxe practicate de către UPT. În acest sens, UPT va face publică orice hotărâre/decizie privind taxele practicate. Cuantumul taxelor de studiu nu se pot mări pe parcursul ciclului de studiu.

(10) Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități;

(11) Dreptul studenților universității de a accesa neîngrădit amfiteatrele, sălile de cursuri și seminarii, laboratoarele, sălile de calculatoare, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive, cluburile și toate celelalte mijloace puse la dispoziție de către universitate, pentru pregătirea profesională, științifică, culturală și sportivă a acestora;

(12) Dreptul de a fi tratați cu respect de către cadrele didactice și de către personalul angajat al instituției. Este interzisă utilizarea apelativelor și formulelor cu caracter ofensator, injurios, intimidant, umilitor sau conținând limbaj ori implicații sexuale explicite sau implicite la adresa studentelor și studenților;

(13) Dreptul de iniția și a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile în care are prezența la curs de minim 50% . Evaluările sunt informații publice și sunt folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice și sunt publicate pe site‐ul universității. Modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calității programelor de studiu; 

(14) Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere academică, profesională, psihologică și socială, conexe activității de învățământ, puse la dispoziție de UPT, potrivit Cartei Universitare;

(15) Dreptul de a participa și de a candida la alegerile studenților reprezentanți în Consiliul Facultății, Senatul Universității și Consiliului de Administrație în condițiile Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

(16) Dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor; 

(17) Dreptul de a fi consultați și informați de către reprezentanții studenților în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere ale instituției din care fac parte;

(18) Dreptul de a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ superior în calitate de reprezentanți aleși ai studenților;

(19) Dreptul de a petiționa în problemele vieții universitare;

(20) Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii;

(21) Dreptul de a beneficia de drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele obținute prin activitățile de cercetare‐dezvoltare, creație artstică și inovare, conform legislației în vigoare, a Cartei Universitare și a eventualelor contracte între părți.

(1) Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării capacității de angajare, păstrării locului de muncă și mobilităţii pe piața muncii;

(2) Dreptul la învățământ de calitate;

(3) Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a creditelor obținute în acest fel; 

(4) Dreptul de transfer în interiorul universității sau către o altă universitate, conform prevederilor legislației în vigoare și a Cartei UPT;  

(5) Dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu, vor fi asigurate un număr minim de cursuri opționale și/sau facultative din totalitatea cursurilor oferite de UPT.

(6) Dreptul de a avea acces la spații și echipamente pentru desfășurarea în condiții optime a procesului educațional;

(7) Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în funcție de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor didactice, din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile; 

(8) Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Universitare și a legislației în vigoare; 

(9) Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul studenților;

(10) Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminarii, exceptând cazurile de pregătire practică;

(11) Dreptul la suport de curs acordat gratuit fiecărui student, în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universității sau pe site‐ul facultăţilor; 

(12) Dreptul de a stabili datele de evaluare de comun acord cu titularul de curs prin reprezentantul de an/serie/secţie al studenților cu cel puţin o săptămână înainte de desfăşurare a evaluării; 

(13) Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați; 

(14) Dreptul la contestarea notelor din examenele scrise, rezolvarea contestaţiei fiind făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul care studentul solicită acest lucru și a cadrului didactic, conform reglementărilor interne ale UPT; 

(15) Dreptul la examinarea printr‐o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă identificată să nu limiteze standardele examinării;

(16) Dreptul de a primi rezultatele evaluărilor în termen de maximum 7 zile de la data susținerii examenului și cu minim o săptămână înainte de desfășurarea următoarei date de examinare;

(17) Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al lucrării de licență/dizertație și de a i se comunica punctajul acordat;

(18) Dreptul de a fi implicat în activități de cercetare derulate de către UPT, de către centre de cercetare sau de alt tip din UPT sau de către cadrele didactice din UPT , în limita locurilor disponibile;

(19) Dreptul de a derula activități de cercetare folosind baza materială a UPT, cu acordul Senatului UPT sau al Consiliului Facultății sau al departamentului;

(20) Dreptul de a înființa în cadrul UPT ateliere, cluburi, cercuri, cenacluri, formații artistice și sportive, organizații, precum și publicații, în conformitate cu legislația în vigoare;

(21) Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare, precum și dreptul la baza materială;

(22) Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire aobiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;

(23) Dreptul la proprietate intelectuală care se partajează cu echipa și universitatea în care lucrează, conform legislației în vigoare;

(24) Dreptul de a susţine fără limitare examene de mărire a notelor, inclusiv la discipline studiate în anii precedenţi, fără cost. Nota se modifică numai încazul în care studentul obţine o notă mai mare decât cea iniţială;

(25) Dreptul de a i se motiva absențele de la activitatea academică de către Biroul Consiliului Facultății, pe baza actelor justificative şi a cererii individuale a studentului. Absenţele se motivează pentru cazuri medicale, participări la manifestări sportive de performanţă, participări la conferinţe, simpozioane, la activitatea de reprezentare a studenţilor şi alte cazuri deosebite.

(1) Dreptul la asistență medicală gratuită în cadrul Policlinicii Studențești, potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

(2) Dreptul la cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condițiile legii și conform Regulamentului privind organizarea şi funcționarea Complexului de Cazare al UPT şi drepturile şi obligaţiile specifice ale studenţilor căminişti;

(3) Dreptul la subvenții pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

(4) Dreptul de a avea acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs și a altor activități prestabilite;

Art. 12.

(1) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituțiile de învățământ superior pot percepe taxe stabilite anual prin hotărârea Consiliului de Administrație al UPT;

(2) Studenții beneficiază de următoarele reduceri de tarife, în condițiile legii:
a) Cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

(3) Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru care pot primi un număr de 2 credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Modalitatea de acordare a acestor credite va fi stabilită de Senatul Universităţii. Această activitate va fi consemnată în suplimentul diplomei de studii, în conformitate cu legislația în vigoare;

(4) Studenții etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului român, beneficiază de gratuitate pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate pe teritoriul României, potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Obligațiile studentului

(1) De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învățământ şi programelor analitice ale disciplinelor;  

(2) De a respecta Carta, regulamentele și deciziile UPT; 

(3) De a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul UPT în calitate de reprezentanți aleși ai studenților sau delegați ai structurilor studențești legal constituite din fiecare facultate;

(4) De a respecta standardele de calitate impuse de către UPT; 

(5) De a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a recunoaște paternitatea informațiilor prezentate în lucrările elaborate;

(6) De a respecta prevederile codului etic al UPT; 

(7) De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și lucrări de absolvire originale; 

(8) De a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de învățământ și în cadrul activităților conexe acestuia; 

(9) De a participa la activități academice fără a fi sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise; 

(10) De a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului universitar; 

(11) De a respecta corpul profesoral și personalul auxiliar;

(12) De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile și subvențiile primite; 

(13) De a plăti sumele corespunzătoare în cazul în care aceştia sunt găsiţi vinovaţi pentru prejudicierea universităţii prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate;

(14) De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar; 

(15) De a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse la dispoziția lor de către Universitatea „Politehnica” din Timișoara; 

(16) De a informa autoritățile competente cu privire la existența oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a activităților de studiu individual și general; 

(17) De a îndeplini angajamentele financiare impuse de către UPT, în condițiile stabilite în contractul de studiu; 

(18) De a purta o vestimentație decentă pe tot parcursul desfășurării actului educațional și al activităților conexe.

Art. 16. Studenților li se pot aplica următoarele sancțiuni:
(1) Mustrarea scrisă, aplicată de către Decanul Facultății;
(2) Avertismentul scris, aplicat de către Decanul Facultății;
(3) Retragerea dreptului de a fi cazat în căminele universității, sancțiune aplicată de către Directorul General Administrativ, la propunerea Comitetului de cămin, în urma consultării cu reprezentanții studenților;
(4) Exmatricularea din universitate, sancțiune aplicată de către Rector, la propunerea Consiliului Profesoral, în urma consultării cu reprezentanții studenților.